Avtalsvillkor

1. MEDLEMSKAP

Kunden godkänner och förbinder sig att följa de villkor som angetts i detta avtal när han/hon upprättar ett serviceavtal i nätbutiken eller vid ett Easyfit centers kundbetjäningspunkt. För att vara kund hos Easyfit behöver personen vara minst 15 år och ha en e-postadress och ett finländskt bankkontonummer till sitt förfogande. En person under 18 år kan bli kund genom att vårdnadshavaren godkänner EasyFits avtal, varefter kundidentifikationen överlåts med vårdnadshavarens godkännande. Kunden är medveten om att EasyFit delvis fungerar utan personal på plats och att den huvudsakliga kommunikationen med centret sker per e-post. EasyFit har rätt att överföra detta avtal på tredje part utan bifall av kunden.

 

2. KUNDIDENTIFIKATION, HANTERING AV DATA OCH KUNDKOMMUNIKATION

För bestyrkande av medlemskapet ges kunden en personlig kundidentifikation. Bruket av kundidentifikationen förutsätter identifiering av kunden antingen med hjälp av ett foto som tas till EasyFits register eller uppvisande av ett bild försett legitimationskort vid begäran. Kundidentifikationen skall alltid uppvisas när man besöker EasyFit. Kundidentifikationen får inte överlåtas åt annan person. Kunden ansvarar för de kostnader som eventuellt uppstår till följd av missbruk av vårdslöst förvarad kundidentifikation.

Om kundidentifikationen försvinner skall detta genast meddelas personalen. Om EasyFits kundidentifikation förkommer, skall kunden lösa in en ny identifikation i stället för den förkomna identifikationen mot det pris som anges i prislistan. Skadade identifikationer byts ut kostnadsfritt.

Kunden skall omedelbart meddela om ändringar i sina kontaktuppgifter. EasyFit lagrar kunduppgifterna i det egna datasystemet och behandlar personuppgifterna i enlighet med EU:s dataskyddsförordning och annan lagstiftning som berör datasekretess (Dataskyddslagen 2018). Närmare information om behandlingen av dina personuppgifter får du här.

Genom att teckna EasyFit-serviceavtalet godkänner kunden att EasyFit kan via vilken kommunikationsmetod som helst,  inklusive elektronisk kommunikation (t.ex. e-post, text- och multimediameddelanden) kontakta kunden i informationsändamål och / eller för att marknadsföra kampanjer och andra erbjudanden i enlighet med aktuell lagstiftning. Kunden kan dra tillbaka sitt samtycke att motta marknadsföringsförfrågningar genom att kontakta EasyFits kundtjänst. Kunden kan inte vägra att motta kommunikation kopplat till medlemskapet, som berör t.ex. ändringar i Serviceavtalet, kundnöjdhets- eller andra viktiga meddelanden som  är kopplade till medlemskapet.

 

3. TJÄNSTER SOM ERBJUDS

Kunden har rätt att utnyttja EasyFits tjänster under kundperioden i enlighet med villkoren i detta avtal.

I EasyFits nätbutiker kan det finnas fem (5) olika avtalstyper; 1. BASIC-medlemskap, 2. PLUS-medlemskap, 3. PREMIUM-medlemskap, 4. ONLINE-medlemskap och 5. ENGÅNGS-medlemskap.

Ifall kunden valt PLUS- eller PREMIUM-medlemskap som avtalstyp, bör kundens avtal vara tecknat med det EasyFit-centret vars tjänster kunden huvudsakligen använder sig av. EasyFit-centret kan kräva att kunden flyttar över sitt medlemskap till det EasyFit-center vars tjänster kunden huvudsakligen använder sig av. Eventuella rabatter och erbjudanden som kunden tidigare fått följer inte med kunden till det nya EasyFit-centret, utan kunden måste betala en normal prissatt serviceagfit om inte annat överenskommits mellan parterna.

Medlemskapets användningsrätten inkluderar tjänster som listats avtalstypsspecifikt på varje EasyFit-centers nätsidor, med undantag av tjänster för vilka det skilt nämnts att tjänsten är avgiftsbelagd (t.ex. personal training-tjänster).

 

4. STARTAVGIFT

I början av serviceavtalet erläggs enligt prislistan en engångs startavgift för BASIC-, PLUS- och PREMIUM-medlemskap. Till ONLINE- och ENGÅNGS-medlemskap hör ingen startavgift.

Startavgiften återbetalas inte i samband med eventuell uppsägning eller hävning av serviceavtalet.

 

5. SERVICEAVGIFT

BASIC-, PLUS-, PREMIUM- och ONLINE-medlemskap: Kunden skall varje månad betala den serviceavgift som nämns i avtalet, som debiteras på det sätt som överenskoms i avtalet. Serviceavgiften ger kunden rätt att anlita EasyFit-centret fysiskt- och/eller virtuellt för en period av en (1) månad.

ENGÅNGS-medlemskap: Kunden bör i förväg som nätbetalning betala en engångs serviceagfit. Med serviceavgiften får kunden för engångsbesöket användningsrätt till EasyFit-cenret i högst tre (3) timmar. Kunden bör använda sin engångsrätt inom sju (7) dagar från köphändelsen eller annars  upphör engångsrätten och kunden kan inte använda den mer och den krediteras inte till kunden på något sätt.

 

6. MEDLEMSKAPETS GILTIGHETSTID

Serviceavtalet är i kraft antingen tillsvidare. Medlemskapet fortsätter automatiskt eller så länge som de avgifter som ansluter sig till medlemskapet har betalts och avtalet inte har sagts upp skriftligt. Medlemskapet är personligt. Man kan vid behov pausa medlemskapet p.g.a. hälsoskäl per e-post eller skriftligt till EasyFit-centrets kundbetjäning. Meddelandet måste innehålla ett intyg från en läkare eller annan hälsovårdspersonal, där pausens orsak och varaktighet framkommer. Att pausa betyder att tillfälligt avbryta medlemskapet, minst för en (1) månad och max. tolv (12) månader.

I motsats till ovanstående fortsätter inte ENGÅNGS-medlemskapet automatiskt och det kan inte pausas.

 

7. UPPSÄGNING AV MEDLEMSKAPET

Du kan säga upp ditt serviceavtal via Kundkontot på webbplatsen EasyFit.fi. 

EasyFits kunder har 30 dagars uppsägningstid. Om det infaller ännu en serviceavgift under uppsägningstiden skall den betalas och kunden har rätt att träna fram till utgången av den betalda perioden. Om kunden vid uppsägningen av avtalet har förskottsbetalningar som erlagts med motionssedlar eller motsvarande av ett företag beviljade betalningsmedel, återbetalas eller gottgörs dessa inte på något sätt. 
Du ska returnera EasyFits kundidentifikation till centrets kundtjänst när träningsrätten går ut. För oreturnerad eller obrukbar kundidentifikation debiterar vi 29,90 euro (+ faktureringstillägg 5 eur).

I motsats till ovanstående kan inte ENGÅNGS-medlemskapet sägas upp.

 

8. AVGIFTEN FÖR SERVICEAVTALET OCH DIREKTBETALNING ELLER VILLKOR FÖR INGÅENDE AV AVTAL OM E-FAKTURATJÄNST

Kunden kan betala Startavgiften och Serviceavgiftens första betalningsrat antingen i motionscentret eller som nätbetalning. I en del EasyFit-center kan den första betalningsraten I nätbutiken även betalas med (motionssedlar) online-saldo. I motionscentret kan kunden betala antingen med bank-/kreditkort eller motionssedel.

Kunden måste lämna in de alternativa betalningsmedlen (motionssedlar mm.) före fakturan skickas ut. En faktura som redan skickats ut eller förfallit kan inte betalas med alternativa betalningsmedel. Motionssedlar som lämnats in för sent används till kommande fakturor.

I fortsättningen sker faktureringen av de avtalsenliga Serviceavgifterna med e-faktura. För faktureringen ska Kunden ingå ett e-fakturaavtal om Serviceavgiften.
Kunden ansvarar själv för att e-fakturaavtalet ingås via nätbanken. Ifall e-fakturaavtalet inte är färdigt på faktureringsdagen, får Kunden fakturan per post (faktureringstillägg 5 euro).

Månadsavgiften för Serviceavtal som gäller tills vidare debiteras Kundens konto en gång i månaden. Ifall e-fakturan för Serviceavgiften inte automatiskt debiteras Kundens konto får Kunden en påminnelse till vilken expeditionsavgift och faktureringstillägg påförs.

 

9. PRISÄNDRINGAR

Efter att ha meddelat kunden senast 60 dagar innan prisändringarna träder i kraft kan EasyFit höja eller sänka priset för medlemskapet. EasyFit meddelar om ändringarna på EasyFits anslagstavla och per e-post. I priset på ett på förhand betalt tidsbegränsat serviceavtal kan inte i efterskott göras ändringar mitt i avtalsperioden. När giltighetstiden för ett på förhand betalt serviceavtal löper ut, kan kunden lösa in ett nytt serviceavtal enligt den prislista som vid tidpunkten i fråga är i kraft. EasyFit är skyldig att meddela kunden om ändringar i priserna, som orsakas av en momsändring eller eventuella andra myndighetsåtgärder minst en månad innan sådana ändringar överförs på de priser kunden betalar. Eventuella ändringar som avser mervärdesskatten träder i fråga om avtal med månatlig betalning i kraft omedelbart den dag skatten ändras.

 

10. AVTAL OM FAKTURERING AV INKÖP

EasyFit kan erbjuda kunden möjlighet att köpa tjänster mot e-faktura. För inköpen fastställs ett särskilt faktureringstak, som kunden förbinder sig att följa. De inköp som registrerats på fakturan debiteras kunden månatligen. Upprepade betalningsdröjsmål leder till förlust av inköpsrätten. 

 

11. ANSVAR FÖR BETALNINGARNA

Om betalning som överenskommits för bruk av tjänsterna inte sker på det sätt som betalningsvillkoren förutsätter, dras kundens rätt att använda EasyFits tjänster in tills betalning sker. En annan person eller ett företag kan påta sig ansvaret för avgifterna enligt serviceavtalet eller en del av avgifterna. Den andra betalaren (den som förbinder sig att betala) kan när som helst, utan uppsägningstid och utan att ange orsak avbryta betalningen av dessa avgifter. I detta fall är en myndig kund alltid personligen ansvarig för alla avgifter enligt avtalet. EasyFit har rätt att uppbära dröjsmålsränta och påminnelseavgift enligt prislistan samt expeditionskostnader för försenade betalningar.

 

12. ÄNDRINGAR SOM GÄLLER VERKSAMHETEN OCH AVTALSVILLKOREN

EasyFit förbehåller sig rätten att hålla ett center stängt, ändra öppettiderna för kundbetjäningen och centret och göra ändringar av säsongnatur i fråga om semestertider, helgdagar osv. EasyFit meddelar om ändringarna på centrets anslagstavla och per e-post. EasyFit förbehåller sig också rätten att ändra eller begränsa antalet maskiner och produkter som är i bruk. EasyFit förbehåller sig rätten att ändra dessa avtalsvillkor förutsatt att ändringarna inte leder till ändring av avtalets centrala innehåll.

 

13. REGLER
 • Visa alltid din kundidentifikation när du kommer till EasyFit. Identiteten bör bestyrkas vid förfrågan.
 • Vi förväntar oss gott uppträdande och prydlighet av EasyFits kunder. Du sköter väl också om din personliga hygien.
 • Rökning, bruk av egna alkoholprodukter, narkotika eller andra rusmedel är inte tillåtet i EasyFits lokaler. 
 • Om en kund avsiktligt skadar EasyFits inventarier, fastighet eller lösöre, är han/hon skyldig att ersätta skadan till fullt belopp. 
 • Ha alltid träningshandduk när du använder gymmaskiner samt under gruppträning på mattor.
 • Torka av gymmaskinerna efter användning. Det finns många användare och på det här sättet försäkrar vi oss om att maskinerna alltid är välvårdade.
 • Använd alltid lämpliga kläder och inneskor. Det är förbjudet att röra sig i strumpor eller barfota i motionslokalerna med undantag av vissa bestämda timmar.
 • Returnera alltid träningsredskapen till dess ursprungliga plats.
 • Använd alltid drickflaska med kork.
 • Alla ska ha möjlighet att använda gymmaskinerna. Låt andra använda maskinen när du har paus.
 • Personer under 15 år får av säkerhetsskäl inte vistas i EasyFits lokaler utom i samband med aktiviteter som är ämnade för barn eller ungdomar.
 • Användning av mobiltelefon för andra ändamål än att följa träningen i MyWellness-programmet är förbjudet på EasyFit. Vi hoppas att du stänger av mobiltelefonen eller har den på ljudlöst när du kommer till EasyFit. Ge dig själv och våra andra besökare en möjlighet att träna störningsfritt.
 • Det är strikt förbjudet att fotografera eller videofilma andra personer än dig själv på EasyFit. Förbudet gäller också mobiler med kamera. Kommersiell användning av bildmaterial på dig själv är strängt förbjudet utan skriftligt tillstånd från centret.
 • Badkläder får inte användas i bastu- och tvättutrymmena. Det är tillåtet att använda handduk av intimitetsskäl. 
 • Omklädningsrummets skåp är avsedda endast för dagsbruk. Det är inte tillåtet att förvara föremål och kläder i skåpet över natten.
 • Till gruppledda timmar kan du endast boka plats till dig själv. Du bokar på plats 75 min innan timmen börjar eller högst 7 dagar i förväg när nätbokningssystemet är i bruk.
 • Alla tidsbokningar omfattas av avbokningsregeln. Om en bokad tid inte avbokas en timme före avtalad tid, och detta upprepas, kan kunden förlora sin bokningsrätt för en viss tid eller permanent. Om det är fråga om en icke-avbokad sidotjänst, till exempel handledning eller massagetid, debiterar EasyFit för den outnyttjade tiden det pris som anges i prislistan. 
 • Du bär ansvaret för din egen säkerhet. Följ anvisningarna. EasyFit ansvarar inte för kundernas egendom, sjukdomsfall, skador eller olyckor som inträffar i EasyFits lokaler eller omgivning.
 • Om en kund inte följer kundreglerna och anvisningarna eller i övrigt uppträder olämpligt mot våra övriga kunder eller vår personal kan medlemskapet frysas för en viss tid eller upphävas helt. EasyFit returnerar i detta fall inte avgifter som betalats i förskott. 
 • EasyFit ansvarar inte över förluster som beror på stöld, inbrott eller annan motsvarande orsak. EasyFit ansvarar inte för skador på kundernas eller andra besökares egendom eller personskador som beror på olycksfall eller en annan kunds handlande. Varje kund ansvarar själv för att hälsotillståndet är sådant att han/hon kan ta del av de tjänster EasyFit producerar.
 • Kunden är medveten om att det finns kameraövervakning i EasyFits lokaler.
 • Om en kund utan lov med egen nyckel tar med sig utomstående personer till EasyFits lokaler förbinder han/hon sig att betala en ersättning på 250 euro. Ersättningen faktureras kunden med pappersfaktura.
 • EasyFits tjänsteföretagsverksamhet ingår träningstjänster både individuellt och i liten grupp samt instruktionstjänster. En kund vid EasyFit har inte rätt att utföra ovan nämnda tjänster utan att
  motionscentret ger ett skriftligt medgivande till EasyFits övriga kunder. Om EasyFits kund bryter mot regeln förbinder hen sig att betala en försummelseavgift à 250 euro till EasyFit.

 

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

På detta avtal tillämpas finsk lag. Tvister som eventuellt härrör av detta avtal, vilka inte kan lösas med ömsesidiga förhandlingar, handläggs vid domstolen på kundens hemort.

EasyFits avtalsvillkor har producerats på tre (3) språk, alltså finska, engelska och svenska. De finska avtalsvillkoren är de officiella avtalsvillkoren och I situationer där det finns utrymme för tolkning pga. Språket mellan de olika språkversionerna, tolkas avtalet I alla situationer på basen av de finska avtalsvillkoren.

Dessutom har kunden alltid rätt att gratis överlämna en meningsskiljaktighet som gäller konsumtionsvara och konsumenttjänster till konsumenttvistenämnden för avgörande. Nämnden är ett opartiskt och oavhängigt organ för avgörande av tvister, och oberoende av domstolar. Det är gratis för kunden att lämna in klagomål till nämnden.

Välkommen som kund hos EasyFit. Vi gratulerar till ett gott beslut!

Betalningar med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort

Betalningsförmedlingstjänsten genomförs av Paytrail Abp (2122839-7), som är leverantör av betaltjänster i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Vid betalningar som sker med Visa-, Visa Electron- eller MasterCard-kort syns Paytrail Abp som betalningsmottagare på kortfakturan och förmedlar betalningen till köpmannen. Paytrail Abp har auktorisation som betalningsinstitut. 

Paytrail Oyj, FO-nummer: 2122839-7
Innova 2
Lutakonaukio 7
40100 Jyväskylä
Telefon: 0207 181830

Nätbanker

Den betal- och finansieringstjänst som ansluter sig till nätbanksbetalningen genomförs av Paytrail Abp (2122839-7) i samarbete med finländska banker och kreditinstitut. Paytrail Abp köper betalningen och redovisar den åt köpmannen. Ur användarens synpunkt fungerar tjänsten alldeles på samma sätt som en traditionell nätbetalning.